متعلقات و لوازم دستگاه تصفیه آب

سپتامبر 10, 2019
ممبرون دستگاه تصفیه آب

ممبرون دستگاه تصفیه آب

ممبرون دستگاه تصفیه آب قرار دادن فیلتر ممبران در محفظه برای قرار دادن ممبرون دستگاه تصفیه آب (فیلتر مرحله چهارم)، ابتدا اتصالات مربوطه را جدا، درب […]
سپتامبر 10, 2019
موتور دستگاه تصفیه آب

موتور دستگاه تصفیه آب

موتور دستگاه تصفیه آب موتور دستگاه تصفیه آب موتور دستگاه تصفیه آب
سپتامبر 10, 2019
پمپ دستگاه تصفیه آب

پمپ دستگاه تصفیه آب

پمپ دستگاه تصفیه آب پمپ دستگاه تصفیه آب پمپ دستگاه تصفیه آب
سپتامبر 10, 2019
هوزینگ دستگاه تصفیه آب

هوزینگ دستگاه تصفیه آب

هوزینگ دستگاه تصفیه آب قرار دادن فیلترهای پیش تصفیه در هوزینگ ها روکش فیلترهای مراحل یک، دو و سه را باز کرده و آنها را به […]
سپتامبر 10, 2019
شیر برقی دستگاه تصفیه آب

شیر برقی دستگاه تصفیه آب

شیر برقی دستگاه تصفیه آب شیر برقی دستگاه تصفیه آب شیر برقی دستگاه تصفیه آب
سپتامبر 10, 2019
تانک دستگاه تصفیه آب

تانک دستگاه تصفیه آب

تانک دستگاه تصفیه آب تانک دستگاه تصفیه آب تانک دستگاه تصفیه آب
سپتامبر 10, 2019
مخزن دستگاه تصفیه آب

مخزن دستگاه تصفیه آب

مخزن دستگاه تصفیه آب نصب شیر مخزن تحت فشار با پیچیدن نوار تفلون روی رزوه خروجی مخزن، شیر مخزن را روی آن نصب کنید. اتصال خروجی […]
سپتامبر 10, 2019
اتصالات دستگاه تصفیه آب

اتصالات دستگاه تصفیه آب

اتصالات دستگاه تصفیه آب نصب اتصالات دستگاه تصفیه آب خانگی ۱ . مقداری از شیلنگ و اتصالات دستگاه تصفیه آب را با توجه به فاصله دستگاه […]